Uudenmaan Pelastusliiton säännöt ja tietosuojaseloste

Säännöt:

Uudenmaan Pelastusliito – Nylands Räddningsförbund ry:n säännötNIMI JA KOTIPAIKKA


1. §

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Pelastusliitto — Nylands Räddningsförbund ry.
Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä UPL. Näissä säännöissä
yhdistystä nimitetään liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsinki.


TARKOITUS


2. §

Liiton tarkoituksena on toimia jäseninään olevien alueyhdistysten, kuntien,
palokuntien, yhteisöjen ja yritysten sekä muiden jäsentensä kattojärjestönä
palo- ja pelastustoimen, pelastuspalvelun, väestönsuojelun sekä
turvallisuusalan kehittämisessä ja kouluttamisessa.


Liitto edistää jäsenistönsä, kansalaisten, yhteisöjen ja laitosten
valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen niin normaali- kuin
poikkeusoloissakin.


Liitto jatkaa Uudenmaan läänin Palontorjuntaliitto — Nylands läns
Brandsvärnsförbund ry:n työtä ja läänin väestönsuojelun perinteitä.


Liitto voi kuulua jäsenenä muihin pelastusalan järjestöihin.TOIMINTAMUODOT


3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto


1. toimii
yhteistyössä viranomaisten, alueyhdistysten, kuntien, palokuntien, järjestöjen,
vakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden ja yhdistysten sekä muiden yritysten
ja yhteisöjen kanssa,


2. herättää
yleistä kiinnostusta ja harrastusta palo- ja pelastus- sekä turvallisuusalaan,
levittää siitä tietoa ja opastusta sekä tekee alan edistämisestä koskevia
aloitteita,


3. antaa
jäsenistölleen alan asiantuntija-apua, kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja
niihin valmennettavia henkilöitä sekä tuottaa, julkaisee ja välittää alan
tiedotus- ja koulutusaineistoa, sekä välineistöä,


4. ohjaa ja
tukee alan järjestö-, nuoriso-, nais- ja veteraanityötä sekä
pelastuskoiratoimintaa


5. suorittaa
valvonta-, tarkastus- ja muita tehtäviä viranomaisten ja Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestön kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti,


6. toimii
muutoinkin samantapaisin tavoin alan edistämiseksi.


Liiton jäseninä on rekisteröityjä alueyhdistyksiä, jotka hoitavat
yhteistyössä liiton kanssa em. alaan kuuluvia tehtäviä ja toimintoja.JÄSENYYS


4. §

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät rekisteröidyt
alueyhdistykset ja muut hallituksen hyväksymät oikeuskelpoiset yhdistykset ja
yhteisöt.


Kannatusjäseneksi voi liittyä liiton hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen
yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea liiton toimintaa ja sitoutuu
suorittamaan liiton kevätkokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.


Kunniajäseneksi liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön,
joka on ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusperiä.5. §

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta liiton
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksu on kuitenkin suoritettava
koko eroamisvuodelta.


Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, jollei jäsenmaksua ole
suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.JÄSENMAKSUT JA MUUT TULOT SEKÄ OMAISUUS


6. §

Jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle kultakin vuodelta jäsenmaksun,
jonka suuruuden ja maksuajan päättää edelliseen vuoden kevätkokous.


Jäsenmaksun määräytymisperiaate voi olla erilainen eri jäsenryhmiltä.


Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


7. §

Liitto voi toimeenpanna varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä
vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa liiton
toimialaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja välitystoimintaa sekä hankkia ja
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.TOIMIELIMET JA HENKILÖSTÖ


8. §

Liitolla on liiton kokoukset, hallitus, hallituksen erikseen kutsuma
neuvottelukunta, toiminnanjohtaja sekä erikseen päätettävät muut toimielimet ja
muu henkilöstö.KOKOUSEDUSTAJAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT


9. §

Liiton kokouksissa sen jäsenillä on ääniä seuraavasti:


Kuntajäsenillä on oikeus lähettää liiton kokouksiin jokaista kunnan alkavaa
50 000 asukasta kohti yhden äänivaltaisen edustajan, kuitenkin enintään
kuusi edustajaa. Jokaisella edustajalla tulee olla valtakirja.


Yksi edustaja ei kuitenkaan voi käyttää yli 1/6 kokouksen äänistä.


Muilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Kullakin jäsenellä on oikeus
lähettää liiton kokoukseen yksi varsinainen edustaja, jolla tulee olla jäsenen
antama valtakirja.


Lisäksi jäsen voi lähettää kokousta seuraamaan muita henkilöitä. Liiton
hallitus voi rajoittaa seuraajien lukumäärää.


Kunnia- ja kannatusjäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.LIITON VARSINAISET KOKOUKSET


10. §

Liiton varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti
vuodessa, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous loka—marraskuun
aikana.


Kokouskutsu esityslistoineen on postitettava tai lähetettävä sähköpostitse jäsenille
vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.


Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava
kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta maaliskuun 15. päivään
mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun 15. päivään mennessä.VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


11. §
Kevätkokous:1. Valitaan
kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri


2. Valitaan
kaksi pöytäkirjantarkastajaa


3. Valitaan
kaksi ääntenlaskijaa


4. Todetaan
kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus


5. Käsitellään
edellisen kalenterinvuoden vuosikertomus


6. Käsitellään
edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajan
lausunnot


7. Päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta


8. Päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä


9. Päätetään
varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
seuraavaksi vuodeksi


10. Päätetään muista kokouskutsussa
mainituista asioista.


12. §

Syyskokous:


1. Valitaan
kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri


2. Valitaan kaksi
pöytäkirjantarkastajaa


3. Valitaan
kaksi ääntenlaskijaa


4. Todetaan
kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus


5. Vahvistetaan
seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma


6. Valitaan
seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja hänen ollessa
erovuorossa


7. Valitaan
hallituksen jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa
olevien tilalle sekä uusi jäsen kesken toimikautta mahdollisesti eronneen
tilalle tämän toimikauden loppuajaksi


8. Todetaan
yhdistyksen edustajat, jotka yhdistyksen hallitus on valinnut pelastusalan
järjestöihin sekä muihin järjestöihin ja yhdistyksiin, joihin
liitto kuuluu jäsenenä


9. Valitaan tilintarkastaja
ja toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet


10. Käsitellään kokouskutsussa
mainitut muut asiatYLIMÄÄRÄINEN KOKOUS


13. §

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka
kun yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää
ilmoittaen käsiteltävän asian.


Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on postitettava esityslistoineen liiton
jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.HALLITUS


14. §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä sekä
hallituksen jäsenillä henkilökohtaiset varajäsenet, jotka valitaan liiton
syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi siten, että kolme jäsentä on vuosittain erovuorossa.
Erovuoroisten tilalle tulee valita uudet jäsenet siten, että hallituksen
jäsenistö koostuu tasapuolisesti eri alueiden ja jäsenryhmien edustajista.
Ensimmäisen ja toisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet
määrätään arvalla.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi
kerrallaan.


Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai muu hallituksen
valitsema henkilö.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt,
varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoukseen,
kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.


Hallituksen apuna on työvaliokunta, jonka puheenjohtajana on hallituksen
puheenjohtaja ja jäseninä varapuheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan
valitsema henkilö. Työvaliokunnan tehtävänä on käsitellä alustavasti
hallituksen kokouksessa esille tulevat asiat ja suorittaa muut hallituksen
määräämät tehtävät. Työvaliokunnan sihteerinä toimii
toiminnanjohtaja.15. §

Hallituksen tehtävänä on


1. johtaa liiton
toimintaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti sekä
valvoa, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan,


2. huolehtia
liiton toiminnan kehittämisestä,


3. valmistella
liiton kokouksissa käsiteltävät asiat,


4. kutsua koolle
liiton kokoukset,


5. valita
liitolle toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän
työsopimusehdoista ja palkoista,


6. asettaa
tarvittavat toimikunnat,


7. vahvistaa
liiton toimintasääntö ja muut pysyväismääräykset,


8. valmistella
liiton toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet,


9. ehdottaa
liiton kokoukselle kunniajäseniksi kutsuttavat,


10. päättää liiton ansiomerkkien
myöntämisestä,


11. edustaa liittoa, sekä


12. hoitaa muita liiton kokousten
antamia tehtäviä ja liiton toimintaan kuuluvia asioita.LIITON TOIMINNANJOHTAJA JA TOIMISTO


16. §

Toiminnanjohtajan tehtävänä on


1. johtaa liiton
toimintaa hallituksen puheenjohtajan alaisuudessa niin, että asetetut
tavoitteet saavutetaan,


2. huolehtia
liiton kokouksissa sekä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävien
asioiden valmistelusta ja esitellä ne kokouksissa sekä huolehtia päätösten
täytäntöönpanosta,


3. toimia liiton
toimiston ja liiton henkilökunnan esimiehenä.


Liitolla on oma toimisto.LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN


17. §

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun
toimihenkilön kanssa.


TILIT

18. §

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä
tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään maaliskuun 15.
päivänä. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.ÄÄNESTYKSET

19. §

Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettuja ehdotuksia,
toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.Henkilövaalit suoritetaan lippuäänestyksellä, mikäli yksikin
kokousedustajista sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.


LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


20. §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kuukausi.


Kummassakin kokouksessa tulee sääntöjen muutosehdotuksen saada vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa
muutosehdotus on hyväksyttävä muutoksitta.


LIITON PURKAMINEN


21. §

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä, kuin sääntöjen
muuttamisesta 20. §:ssä on määrätty.


Päätettäessä liiton purkamisesta kokouksessa on samalla myös määrättävä,
miten sen omaisuus käytetään liiton tarkoitusperien edistämiseksi.


JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN


22. §

Liiton sääntöjen muutokset eivät muuta sen jäseninä olevien yhteisöjen
oikeutta jäsenyyteen tai päätöksentekoon osallistumiseen.


Säännöt on hyväksytty liiton syyskokouksessa 27.11.2017 (ensimmäinen
käsittely) sekä kevätkokouksessa 16.4.2018 (toinen käsittely)PRH:n hyväksyntäpäätös 6.6.2018